Gwarancja - Cortena

Gwarancja

Cortena

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

   1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej: "OWW") obowiązują we współpracy handlowej pomiędzy NECU Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Toruńska 296, 85-831 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000621851, NIP: 5542939029 (dalej: "NECU"), a przedsiębiorcą kupującym od NECU towary będące w ofercie handlowej NECU (dalej: "Przedsiębiorca"). NECU SP. Z O.O. posiada pełne oraz wszelkie prawa do marki i produktów CORTENA DESIGN.

 

2. DEFINICJE

 

   1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   2. Sprzedawca - Necu Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000621851, o kapitale zakładowym 5.100 zł  NIP 5542939029, REGON 364643204,
   3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów.
   4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
   5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.cortena.pl
   6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
   7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, emaila, telefonicznie lub osobiście i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
   8. Produkt - rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem.

 

3. WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 

 

 1. Dostarczenie aktualnych dokumentów rejestrowych Przedsiębiorcy, a w trakcie trwania współpracy dokumentów związanych ze zmianami w tym zakresie. 
 2. Przyjęcie niniejszych OWW przez podpisanie przez Przedsiębiorcę oświadczenia o ich przyjęciu pisemnego przedstawionego Przedsiębiorcy przez NECU oraz odesłanie go do NECU. 
 3. Składanie wszelkich oświadczeń (w tym zamówień) w ramach podjętej współpracy w formie pisemnej, tj. bezpośrednio w siedzibie NECU, przesyłką pocztową lub kurierską na adres siedziby NECU lub za pośrednictwem Internetu (e-mail), o ile zapisy OWW nie stanowią inaczej. 

 

4. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Dla rozliczeń stron wiążące są ceny towarów obowiązujące w NECU w dacie złożenia zamówienia na towary, z tym zastrzeżeniem, że zamówione towary muszą zostać odebrane przez Przedsiębiorcę w określonym w Zamówieniu i potwierdzonym przez NECU terminie. W przeciwnym wypadku wiążący jest Cennik Towarów obowiązujący w dacie faktycznego odbioru towaru. 
 2. NECU przy zakupie towarów nalicza podatek VAT w wysokości określonej stosownymi przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży. 
 3. Przedsiębiorca dokonuje zapłaty ceny towarów przelewem bądź w formie przedpłaty dokonanej na podstawie faktury pro-forma. 
 4. NECU na wniosek Przedsiębiorcy może przyznać mu rabaty od aktualnie obowiązujących w NECU cen towarów lub odmienne, aniżeli podane w OWW, warunki płatności. 
 5. Aktualne ceny towarów, od których Przedsiębiorcy mogą być przyznane rabaty. Podane są w obowiązującym w NECU katalogu z ofertą towarów umieszczonym na stronie www.cortena.pl ("Sklep"). 
 6. NECU ma prawo do zmiany Cennika Towarów. Nowy Cennik Towarów zaczyna obowiązywać w ciągu 14 dni od umieszczenia zmian na stronie internetowej wskazanej w punkcie 2.5 lub wysłania informacji e-mail na adres Przedsiębiorcy
 7. NECU ma prawo do okresowych zmian rabatów handlowych dla towarów objętych promocją. Czas trwania promocji i jej zasady ogłaszane są na stronie internetowej NECU lub w korespondencji wysyłanej do Przedsiębiorcy na adres e-mail indywidualnie dla każdej promocji oddzielnie.

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 

  1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do składania zamówienia na towary zgodnie z danymi zawartymi w aktualnym katalogu NECU. Zamówienie powinno zawierać, co najmniej: 
   1. kod towaru 
   2. ilość 
   3. termin wysyłki 
   4. miejsce dostawy 
   5. dane odbiorcy, jeśli jest nim inny podmiot, aniżeli Przedsiębiorca. 
  1. Zamówienia Przedsiębiorca składa w NECU w formie elektronicznej. 
  2. Zamówienia będą dostarczane na adres dostawy podany w zamówieniu, a w przypadku braku wskazania w zamówieniu miejsca dostawy - na adres Przedsiębiorcy. 
  3. NECU zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenia zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 i 3.2 powyżej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w dacie dostawy podanej w zamówieniu, NECU zobowiązany jest pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawić Przedsiębiorcy możliwy termin realizacji. 
  4. Wydanie lub wysyłka zamówionych towarów następuje w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i po dokonaniu zapłaty ceny - za całe potwierdzone zamówienie. 
  5. NECU nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych. 
  6. Przedsiębiorcy przysługuje bezpłatny transport zamówionych towarów przy jednorazowych zamówieniach standardowych produktów (dostępnych do zakupu w sklepie na stronie www.cortena.pl). Przy pozostałych produktach, transport wyceniany jest indywidualnie.
  7. Dla przesyłek o wadze powyżej 30 kilogramów dla jednej paczki transport obejmuje zdjęcie przesyłki z pojazdu i nie obejmuje przeniesienia przesyłki do miejsca wskazanego przez Przedsiębiorcę.
  8. Przesyłki towarów wymagające dodatkowej usługi (w szczególności zastrzeżenie godziny dostawy, dostawy w sobotę lub niedzielę lub inne dni niebędące roboczymi, odbiory przesyłek w zastrzeżonych godzinach) płatne są dodatkowo i ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia w oparciu o cenniki przewoźników. 
  9. W przypadku niemożliwości dostarczenia towaru w dniu wyznaczonym do jego odbioru, z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy (w szczególności nieobecność Przedsiębiorcy/odbiorcy w uzgodnionym miejscu lub czasie, nieprzygotowanie Przedsiębiorcy/odbiorcy do odbioru przesyłki, brak kontaktu z Przedsiębiorcą /odbiorcą, odmowa przyjęcia towaru przez Przedsiębiorcę/odbiorcę), NECU obciąży Przedsiębiorcę obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za ponowną dostawę towaru zgodnie z rzeczywistymi kosztami transportu przewoźnika.

 

6. GWARANCJA

 

  1. NECU udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie swoje produkty
  2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych.
  3. Produktów nie narażano na niezgodne z przeznaczeniem przeciążenia mechaniczne i/lub chemiczne, zagrażające konstrukcji produktu.
  4. Naruszenie powyższych oraz innych wymienionych w niniejszym dokumencie zasad powoduje utratę uprawnień płynących z gwarancji.
  5. Gwarancja zaczyna swój bieg od daty zakupu produktu przez Kupującego, wynikającej z faktury VAT potwierdzającej zakup towarów.
  6. Roszczenie gwarancyjne składane jest Gwarantowi, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji, w formie pisemnej, faksem lub wiadomością e-mail na adres: info@cortena.pl wraz z dołączonym dowodem zakupu produktu (faktura VAT, rachunek fiskalny lub kopia umowy kupna) i szczegółowym, udokumentowanym opisem powstałej wady wraz z dokumentacją fotograficzną. Po otrzymaniu zgłoszenia, do Kupującego zostanie odesłana wiadomość o przyjęciu zgłoszenia.
  7. Gwarant rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu dokumentów wskazanych w punkcie 6.6., z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności, o czym Gwarant niezwłocznie informuje Kupującego.
  8. O rozpatrzeniu zgłoszenia Gwarant informuje zgłaszającego na piśmie, telefonicznie faksem lub wiadomością e-mail.
  9. W przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego, Gwarant każdorazowo decyduje o naprawie wadliwego produktu, jego wymianie na produkt wolny od wad, o obniżeniu jego ceny lub o wymianie na produkt o tym samym zastosowaniu i zbliżonych parametrach technicznych, w przypadku, gdy produkt podlegający reklamacji został wycofany z oferty.
  10. W toku realizacji procesu gwarancyjnego naprawa produktu bądź jego wymiana na produkt   wolny od wad dokonywane są nieodpłatnie.
  11. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem przez Gwaranta bezzasadnego zgłoszenia   gwarancyjnego pokrywa Kupujący.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Umowy zawierane są w języku polskim, niemieckim lub holenderskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
preloader